ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ.: 094365535
Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΑΤΡΩΝ
Διεύθυνση: ΔΙΟΔΩΡΟΥ 198
Τ.Κ.: 26443 - ΠΑΤΡΑ

AP.M.A.E.: 28971/22/Β/93/13 

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 122241199000
Τηλ.: 2610270566
Fax: 2610621263
Email: ergodyn@ergodyn.gr 

Η εταιρεία ‘"ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ", έχοντας ιδρυθεί το 1993 δραστηριοποιείται στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή Οργανισμών ή Συνεταιρισμών πάσης φύσεως. Η εταιρεία από το 2011 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης Μ.Ε.Ε.Π.